Het weer.nl, elke dag weer anders!

Spelregels van Hetweer.nl

De redactie van Hetweer.nl stelt jouw mening en input zeer op prijs, vandaar ook dat er de mogelijkheid bestaat om te interacteren (lees bijdragen) op deze website.
De inhoud van de reacties valt onder de verantwoordelijkheid van de inzenders. Hetweer.nl kan dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de reacties en kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade in welke vorm dan ook die daaruit voortvloeit.

De spelregels

  • Je bijdrage is fatsoenlijk en je respecteert de mening van een ander.
  • De bijdrage mag geen scheldwoorden of bedreigingen bevatten.
  • De bijdrage bevat geen privé-gegevens van derden.
  • Bijdragen die mogelijk of zeker onder een valse naam zijn gepost worden verwijderd.
  • Bijdragen mogen niet de goede naam van Hetweer.nl en haar partners beschadigen
  • De bijdragen dienen te gaan over de inhoud van het artikel. Zulks ter beoordeling van de redactie.
  • Het is niet toegestaan om reclameboodschappen te plaatsen.
  • Jouw bijdrage wordt niet geschreven met veel hoofdletters en of veel spelfouten.
  • Bij elke bijdrage wordt je IP adres opgeslagen, misbruik worden stappen ondernomen.
  • Foto's die geplaatst worden moeten engiszins relatie hebben met het weer. Indien dit niet het geval blijkt te zijn worden deze verwijderd.

Controle, dat doet je zelf!

Elke bijdrage controleren kost ons teveel tijd. De redactie van Hetweer.nl kijkt dan ook alleen achteraf mee. Vooraf elke bijdrage beoordelen is niet wenselijk, aangezien wij onze bezoekers het vertrouwen willen geven dat zij de verantwoordelijk zijn voor de inhoud van onze website.
Je bepaalt dan ook zelf met je bijdragen de inhoud en de toon van deze website. Ook bepaal je of een bijdrage de spelregels schendt. Indien dit het geval is kan je ons waarschuwen. Dan kijken wij ernaar en nemen we een beslissing.

De redactie behoudt zich voortdurend het recht voor om bijdragen te verwijderen dan wel iemand de toegang tot de site verder te ontzeggen.